For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten (cmd-tast på Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Phone: +47 52 75 47 00 Service: +47 488 52 888 Support: +47 488 52 488 Sales: +47 488 88 383

Samarbeider for bedre fiskevelferd

Flere nyheter

Samarbeider for bedre fiskevelferdPublisert: 06.06.2018

Lisa Marie Leknes (PHARMAQ), Tore Laastad (Steinsvik) og Alf Dalum (PHARMAQ Analytiq). Foto: PHARMAQ Analytiq

 

 

PHARMAQ Analytiq starter opp et prosjekt sammen med Steinsvik for å bedre dokumentere effekten av termisk avlusning.

 

Millioner av fisk har de siste årene blitt utsatt for termisk avlusning med god effekt og ingen påviselige skader. Samtidig oppstår det skader på enkelte fisk ved noen tilfeller, og årsaken og sammenhengen er uklar. Målet med prosjektet er å innhente kunnskap, slik at man kan forebygge skader i fremtiden.

 

Prosjektet er støttet av Seafood Innovation og delfinansiert av Innovasjon Norge, i tillegg til intern finansiering av PHARMAQ Analytiq og Steinsvik. I første omgang er dette et forprosjekt som skal dokumentere eventuelle skader som kan oppstå på fisken både i feltstudier og eksperimentelt. Forprosjektet vil gi grunnlaget for å designe nye prosjekter med fokus på forbedringer av eksisterende metoder. En studentgruppe fra Allmenn maskinteknikk fra Høgskulen på Vestlandet er også med, og skal se på de tekniske løsningene for termisk avlusning, og forhåpentligvis komme opp med nye ideer til tekniske løsninger.

 

– Ut i fra media oppslagene den siste tiden, kan man få inntrykk av at termisk avlusning ikke er uttestet og dokumentert i det hele tatt, og dette er ikke tilfelle, sier Tore Laastad, salgsleder for Thermolicer i Steinsvik.

 

– Da termisk avlusning ikke er et legemiddel, finnes det ingen fastsatte regler for hvordan metoden skal dokumenteres. Akvakulturdriftsforskriften fastsetter at nye tekniske metoder som skal brukes på fisk skal dokumenteres å være dyrevelferdsmessig forsvarlig, men det finnes ingen fastsatte regler for hva en slik dokumentasjon skal inneholde. Ekspertene både ved Veterinærintstituttet, Havforskningsinstituttet, og NOFIMA har testet termisk avlusning, og har i sine rapporter konkludert med at metoden er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Metodene kan selvsagt bli enda bedre, og dette jobber vi kontinuerlig med, blant annet i dette nye prosjektet med PHARMAQ Analytiq, legger Laastad til.

 

Det er tidligere dokumentert, i småskala forsøk, at 30 graders vann i 30 sekunder kan fjerne lus uten å gi skader på fisken. Det er først ved oppskalering av behandlingen, under kommersielle forhold, at en kan erfare skader på fisken og til tider også høy dødelighet.

 

Det er mange variabler som spiller inn for en vellykket avlusing. Mannskap, lokale forhold, transportsystemer og føringsveier er blant faktorene som spiller inn i tillegg til selve behandlingen. Med det nye prosjektet er det ønskelig å avklare om det er enda flere elementer som bør hensyn tas. Ved behandling av en fiskegruppe vil vi blant annet se på om fisk som går igjennom systemet tidlig i en behandlingsprosess får en annen helsestatus enn fisk som går igjennom systemet senere i prosessen. Det kan være ulikheter både ved pumping i forkant av behandlingen og inne i selve behandlingssystemet.

 

– Dokumentasjon på at all fisken får lik behandling og utsettes for samme temperatur er også avgjørende, legger Laastad til.

 

– Fisken sin status før behandling, og da spesielt gjellestatus, kan være helt avgjørende for om fisken tåler en slik behandling, sier Alf Dalum som er histolog og gjelleekspert ved PHARMAQ Analytiq.

 

– Det er ikke uvanlig at fiskegrupper avluses seks ganger eller mer i løpet av en sesong med flere ulike behandlingsmetoder, og her må vi se på mulige korrelasjoner mellom de ulike behandlingene. Derfor er god dokumentasjon av generell helsestatus, og da spesielt gjelle- og hjertestatus, før avlusning viktig uansett hvilke metode man skal bruke, påpeker Dalum.

 

Dette er et av fokusområdene for det nye prosjektet.

 

– Mange har erfart at man, hovedsakelig ved høye sjøtemperaturer, opplever forøket dødelighet etter termisk avlusning. En kan ha problemer med både vannkjemi og gjellestatus ved høye sjøtemperaturer, så dette må man helt klart dokumentere bedre, sier Dalum.

 

– Prosjektet vil derfor fokusere på å kartlegge om små temperaturforskjeller kan gi store utslag for både effekten på lusa og bivirkninger. Vi ønsker å fraråde oppdretterne å eksperimentere med temperaturer over 34 grader, da dette ikke er utprøvd, opplyser Dalum.


Steinsvik er nå en del av

Scale AQ

Etter flere års samarbeid går vi nå sammen med våre kolleger i Aqualine og AquaOptima for å danne ScaleAQ - den nye verdensledende aktøren innen havbruk.

Sammen vil vi skape vekst innen akvakultur ved å levere digital teknologi, engineering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte.